Od kl. I zajęcia edukacyjne będą prowadzone w j. polskim  i j. angielskim w ramach innowacji pedagogicznej, którą stanowi autorski program Steps into Success.

Program  Wprowadzenie Do Nauczania Dwujęzycznego Dla Klas I-III Szkoły Podstawowej Steps into Success przeznaczony jest do realizacji w klasach I-III.

W programie położono nacisk na Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe
CLIL – Content and Language Integrated Learning. Metoda ta polega na prowadzeniu zajęć
w dwóch językach, gdzie na poziomie klas I-III, głównym jest język ojczysty, a dodatkowe elementy wprowadzane są w języku angielskim. Wraz ze wzrostem kompetencji językowych dzieci wzrasta udział języka angielskiego w lekcji. Wprowadzone pojęcia anglojęzyczne są jest później  ćwiczone podczas zajęć języka angielskiego.

 

Proponowane metody i techniki pracy promują naukę języka użytkowego w sposób naturalny poprzez gry, zabawy i zajęcia odpowiednie dla wieku i zainteresowań dziecka. Celem zajęć jest komunikacja z innymi użytkownikami języka.

 

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning)

CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje wideo, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.