Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. z. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. z. w. K. O. Borchardta w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 21 jest zlokalizowana w Gdańsku przy ulicy Na Stoku 43.

Dojazd: do szkoły można dojechać liniami tramwajowymi nr 2, 3, 6, 7 - przystanek Śródmiescie SKM, nr 4 - przystanek Węzeł Groddecka, nr 8, 9 - przystanek Okopowa; liniami autobusowymi nr 131, 132, 154, 189, 200, 205, 207, 232, 256 - przystanek Brama Wyżynna, nr 118 - przystanek Śródmieście SKM; liniami kolejki SKM - przystanek Śródmieście

Opis ogólny budynku: szkoła mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku. Przy budynku znajduje się niewielki parking. Główne wejście do szkoły wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Wnętrze budynku, ze względu na brak windy, podjazdów i pochylni, nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, pomieszczenie socjalne, gabinet profilaktyki medycznej, sala dydaktyczna, stołówka, kuchnia, świetlica i toaleta dla niepełnosprawnych. Na pierwszym pietrze znajdują się sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnią, toalety. Na drugim pietrze znajduja się sale dydaktyczne i pracownie, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i logopedy, toalety. W zaadoptowanych pomieszczeniach piwnicznych znajdują się szatnie, pomieszczenia gospodarze i toalety.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

pliki do pobrania