1. Stypendium szkolne

Przysługuje uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańsk. Wniosek składają rodzice/ prawni opiekunowie lub, za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów dyrektor szkoły lub stypendium przyznawane jest z urzędu.

Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski należy składać we wrześniu w danym roku szkolnym w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR w Gdańsku, ulica Powstańców Warszawskich 25

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

- Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy

- Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia (legitymacja szkolna)

- Zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia

- Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające formę opodatkowania i informacje o dochodzie z ubiegłego roku

- Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto

- Oświadczenie o braku zatrudnienia

- Oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy

- Oświadczenie o korzystaniu z dodatku mieszkaniowego

- Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych (odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty) przyznawanych przez MOPR

- Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej udzielanej przez MOPR w Gdańsku

2. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych

- Jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje Prezydent Miasta Gdańska

- Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1121/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 r.

- Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przedkłada Radzie Pedagogicznej wychowawca klasy na radzie klasyfikacyjnej.

- Wniosek w Wydziale Edukacji wraz z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, składa dyrektor szkoły po radzie klasyfikacyjnej, do końca każdego roku szkolnego.

- Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,5; co najmniej dobrą ocenę z zachowania i legitymują się osiągnięciami w konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.